Polski English

Regulamin Rekrutacji On-line

Uchwała nr 242/2016
Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zasad rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017-2018 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Na podstawie: art.169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 15 pkt 10 Statutu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Centrum Kształcenia Menedźerów Przemysłowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 września 2014 r. w przedmiocie zmiany Statutu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, uchwala się, co następuje:

§1

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców, na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zwanej dalej „WSPA”, na następujących kierunkach studiów:

 1. Administracja – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 2. Architektura – inżynierskie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 4. Finanse i rachunkowość – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 5. Gospodarka przestrzenna – inżynierskie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 6. Informatyka – inżynierskie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 7. Socjologia – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 8. Stosunki międzynarodowe – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 9. Transport – inżynierskie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 10. Zarządzanie – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim,
 11. Translatoryka biznesowa – licencjackie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim.

§2

 1. Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji tj.:
  1. formularz zgłoszeniowy WSPA dostępny na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – również kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z suplementem (oryginał do wglądu),
  3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), a w przypadku cudzoziemców dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu),
  4. dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. dowód opłaty wpisowej zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza WSPA.
 2. Kandydaci na kierunki inżynierskie zobowiązani są również do złożenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki na kierunku, wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy.
 3. Kandydaci na kierunek Architektura dodatkowo składają teczkę z wykonanymi przez siebie rysunkami odręcznymi w dowolnej technice na arkuszach formatu minimum A3, nie mniej jednak teczka powinna zawierać minimum 3 rysunki ołówkiem: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja z prostych brył geometrycznych. Prace powinny być podpisane.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali za granicą składają zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwa lub inne dokumenty uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo dokument uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali za granicą składają zalegalizowane lub opatrzone apostille dyplomem lub inne dokumenty ukończenia uczelni za granicą uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznane za równorzędne z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Kandydaci, którzy świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskali za granicą składają dodatkowo tłumaczenie świadectwa lub dyplomu dokonane przez tłumacza przysięgłego. Na studia w języku angielskim zagraniczne dokumenty mogą być tłumaczone na język polski lub język  angielski.
 7. Cudzoziemcy oprócz wymaganych dokumentów powinni przedstawić również:
  1. dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  3. w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przedstawić polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  4. na studia w języku obcym – kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej  (Dz. U. Nr 13, poz. 82 i Nr 249, poz. 1857 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 587), z zastrzeżeniem ust. 4. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku obcym.
 8. Cudzoziemcy mogą rozpocząć naukę w WSPA w Lublinie na studiach polskojęzycznych, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego, a w szczególności:
  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. uzyskają potwierdzenie WSPA w Lublinie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 9. w przypadku Polaków planujących rozpocząć studia w języku obcym, stosuje się odpowiednio § 2 ust. 7 pkt. 4 uchwały.
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Translatoryka biznesowa powinni legitymować się zdaną maturą z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W przypadku cudzoziemców, powinni oni przedstawić certyfikat znajomości języka angielskiego lub zdać maturę z tego języka na poziomie rozszerzonym.

§3

 1. Rekrutacja z wyłączeniem kierunku Architektura trwa od 1 czerwca do 30 września 2017 r.
 2. w uzasadnionych przypadkach Dziekan, działając na pisemny, umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na złożenie wymaganych dokumentów po terminie wskazanym w ust. 1.

§4

Rekrutacja na studia z wyłączeniem, kierunku Architektura odbywa się według kolejności zgłoszeń.

§5

 1. Pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia z wyłączeniem kierunku Architektura podejmuje Dziekan danego Wydziału.
 2. Od decyzji przysługuje stronie, zgodnie z art. 169 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odwołanie do Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§6

 1. Podstawą przyjęcia na kierunek Architektura jest ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Architektury, powołana przez Rektora WSPA.
 3. Ostateczny termin złożenia dokumentów na kierunek Architektura ustala się na dzień 22 września 2017 r.
 4. Wyniki rekrutacji na kierunek Architektura zostaną ogłoszone publicznie w dniu 27 września 2017 r.
 5. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Architektury można składać do Rektora WSPA w terminie 14 dni od doręczenia kandydatom decyzji komisji rekrutacyjnej.
 6. Teczki z rysunkami osób przyjętych na studia pozostają w WSPA. Teczki z rysunkami osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej, bądź przeszły postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem negatywnym będzie można odebrać po dniu 30 września 2017 r. w Biurze Rekrutacji WSPA w Lublinie.
 7. w uzasadnionych przypadkach Dziekan, działając na pisemny, umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na złożenie wymaganych dokumentów po terminie wskazanym w ust. 3.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji | w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10